مگنتوسفر

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اطلاعاتی جدید و نا امید کننده در مورد احتمال وجود حیات فرازمینی

با تعداد بیشمار کهکشان‌های کشف شده یا کشف نشده‌ی موجود در کیهان، وجود تعداد زیادی سیاره که حیات فرازمینی در آن‌ها جریان داشته و یا  پتانسیل سکونت پذیری را داشته باشند بسیار محتمل است. اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد امکان حیات در برخی از سیاراتی که امید زیادی به آن‌ها ...

اطلاعاتی جدید و نا امید کننده در مورد احتمال وجود حیات فرازمینی