2017 REPORT

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گزارش آماری سال 2017 در مورد کاربرد اینترنت اشیا در سطح جهان

گزارش آماری تهیه شده سال 2017 در مورد اینترنت اشیا، پیش نویس گزارش اصلی موسسه تحقیقاتی هوش BI  و سرویس تحقیقاتی موسسه بیزینس ایسایدر پریمیوم است. اینترنت اشیا (IoT) باعث تغییراتی در نحوه اجرای کسب و کارها، اجرای امورد دولتی و حتی تغییراتی در حوزه استفاده از اینترنت توسط مصرف ...

گزارش آماری سال 2017 در مورد کاربرد اینترنت اشیا در سطح جهان