ALL Controller

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ALL Controller : دسته ای که به هر دستگاهی وصل می شود

یکی از بهترین پروژه های سرمایه گذاری جمعی در دنیای فناوری و به خصوص در زمینه ی بازی پروژه ی ALL Controller است. هدف از این پروژه ساخت ابزاری بود که بتوان به وسیله ی آن با تمام پلتفرم های بازی موجود در بازار کار کرد.   پیدا کردن یک ...

ALL Controller  : دسته ای که به هر دستگاهی وصل می شود