Amazon Rekognition

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

همکاری آمازون با پلیس در مورد Amazon Rekognition از ابتدا دردسرساز بوده است

اخیراً اسنادی در  خصوص همکاری آمازون با پلیس برای استفاده از سیستم Amazon Rekognition منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند این همکاری و سیستمی که در آن مورد استفاده قرار گرفته است، از ابتدا نگران کننده بوده‌اند.

همکاری آمازون با پلیس در مورد Amazon Rekognition از ابتدا دردسرساز بوده است