anti-diversity

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اخراج نویسنده بیانیه anti-diversity / ساندار پیچای : این بیانیه نادرست است!

یک مهندس گوگل پس از انتشار یک بیانیه در برابر تنوع -که در حال حاضر شناخته شده نیست- اخراج شد. وی به بلومبرگ نیز اعلام کرد که در روز دوشنبه اخراج شده است و این خبر را تایید کرد. بیانیه او باعث شوک های فراوان در سراسر گوگل و صنعت ...

اخراج نویسنده بیانیه anti-diversity / ساندار پیچای : این بیانیه نادرست است!