Antiquities

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کشورهای دارای بیشترین میراث جهانی یونسکو ؛ ایتالیا اول و ایران یازدهم است

تا سال 2017 در مجموع 1092 مکان در لیست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده‌اند. از 193 کشور عضو یونسکو، ایتالیا با 54 مکان تاریخی، صدرنشین فهرست میراث‌داران جهانی است.

کشورهای دارای بیشترین میراث جهانی یونسکو ؛ ایتالیا اول و ایران یازدهم است