Asteroids

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

اولین آزمایش بررسی قابلیت‌های مقابله با سیارک های خطرناک به طور کامل انجام شد

گروهی از ستاره‌شناسان اولین آزمایش بین‌المللی خود برای ردیابی سیارک های خطرناک را به طور کامل انجام دادند. دانشمندانی از سراسر جهان برای نظارت و تجزیه و تحلیل سیارک 2012 TC4 با یکدیگر همکاری کردند. تست ردیابی قابلیت‌های ما دانشمندان یک تیم چند ملیتی از ستاره‌شناسان در اولین تجربه بین‌الملی خود تشکیل ...

اولین آزمایش بررسی قابلیت‌های مقابله با سیارک های خطرناک به طور کامل انجام شد