carcraft

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شبیه سازی وایمو مهارت های ارزشمندی به خودرو های خودران می آموزد

در ماه گذشته، شرکت آلفا، نخستین نظر مناسب خود را به  Carcraft ارائه داد. این شبیه سازی یک خانه مجازی برای وسایل نقلیه خودران وایمو (Waymo) است که نسبت به خانه ها (در دنیای واقعی) متفاوت است. در حال حاضر، شما این جا یک ماکت واقعی از هر مایل (معادل ...

شبیه سازی وایمو مهارت های ارزشمندی به خودرو های خودران می آموزد