Code Injection

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

به زودی دیگر شاهد کرش کردن مرورگر کروم در ویندوز نخواهید بود!

احتمالاً شما هم هنگام وبگردی با مرورگر کروم در ویندوز با کرش کردن ناگهانی آن مواجه شده‌اید. اما با تدبیری که گوگل اندیشیده ظاهراً در آینده‌ای نزدیک دیگر این اتفاق ناخوشایند رخ نخواهد داد. هنگام وبگردی بسیاری از نرم‌افزارهای نصب شده و مورد استفاده در ویندوز با مرورگر کروم در ...

به زودی دیگر شاهد کرش کردن مرورگر کروم در ویندوز نخواهید بود!