DARPA

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دارپا ، شش پروژه مرتبط با رابط کاربری مغز و کامپیوتر را راه اندازی کرد

دارپا ( DARPA  )، یعنی سازمان پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی امریکا ، شش قرارداد و پروژه جدید را که مرتبط با رابط های کاربری مغز و رایانه هستند را پشتیبانی و حمایت می کند.

دارپا ،  شش پروژه مرتبط با رابط کاربری مغز و کامپیوتر را راه اندازی کرد