Denuvo

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

سرزمین میانه: سایه جنگ ظرف یک روز کرک شد

شاید دژهای بازی سرزمین میانه: سایه جنگ خط دفاعی مستحکمی باشد، اما خود این بازی اصلا خط دفاعی خوبی ندارد. بازی جهان – باز شرکت Monolith در زمینه ی امنیت از نرم افزار بازدارنده ی Denuvo استفاده می کند. اما این سیستم بازدارنده اصلا خوب عمل نکرد و « سایه ...

سرزمین میانه: سایه جنگ ظرف یک روز کرک شد