Find My Device Google

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ساعت هوشمند خود را از طریق تلفن هوشمندتان پیدا کنید

در صورت مفقود شدن ساعت هوشمندتان، می توانید آنرا از طریق گوشی تلفن خود و با Find My Device Google پیدا کنید. حال تصور کنید که باتری ساعت شما کم است و شما نگران هستید که چگونه ساعت هوشمند اندرویدی تان را که مفقود شده پیدا کنید. برنامه  Google Find ...

ساعت هوشمند خود را از طریق تلفن هوشمندتان پیدا کنید