Fortune

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شرکت های آمریکا

بزرگ‌ترین کمپانی‌های آمریکایی فقط در اطراف ساحل متمرکز نیستند. در هر ایالت شرکت‌هایی هستند که درآمد بالایی داشته و درنتیجه در لیست ما جا گرفته‌اند.

ثروتمندترین و بزرگ‌ترین شرکت های آمریکا