GTA Online's Gunrunning

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

موجودات فضایی در GTA Online !

به نظر می رسد در آپدیت جدید GTA Online’s Gunrunning که در ماه جون ( خرداد ) عرضه شده بود مرحله ای مخفی در خصوص موجودات فضایی وجود دارد که بازیکنان این مرحله را آزاد و بازی کردند. کد آپدیت جدید Gunrunning فعل و انفعالاتی را در آسمان کنار مقر ...

موجودات فضایی در GTA Online !