interstellar space

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تلاش ناسا برای شناسایی دقیق تر هورسپر (heliosphere)

ناسا گام های مهمی برای کشف جهان هستی با استفاده از اندازه‌گیری تراکم ذرات در ناحیه هورسپر کهکشانی بر اساس برهم‌کنش ذرات آزاد شده بین طوفان‌های خورشیدی و ذرات بین ستاره‌ای، برمی‌دارد.

تلاش ناسا برای شناسایی دقیق تر هورسپر (heliosphere)