ISIS

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Telegram از این پس محتوی تروریستی را از این شبکه ی اجتماعی پاک خواهد کرد

پاول دوروف، یکی از بنیانگذاران Telegramمی گوید که این کمپانی، گروهی از مدیران را برای حذف محتوای تروریستی ایجاد خواهد کرد؛ زیرا نگرانی‌ها در مورد تبلیغات گروه تروریستی اسلامی موسوم به داعش رو به فزونی است . پاول دوروف یکی از موسسان پیام رسان تلگرام اذعان داشته که تیمی از ...

Telegram از این پس محتوی تروریستی را از این شبکه ی اجتماعی پاک خواهد کرد