Learning To Code

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تیم کوک: یادگیری برنامه نویسی، مهمتر از یادگیری زبان انگلیسی است!

تیم کوک معتقد است یادگیری برنامه نویسی، بسیار مهمتر از یادگیری زبان انگلیسی است. گفتنی است روزگاری، برنامه نویسی کامپيوتري کاری بود که فقط برخی افراد توانمند می توانستند آنرا انجام بدهند و اینکه همه مردم بتوانند فعالیت هایی را در حوزه برنامه نویسی و کد نویسی یاد بگیرند، کمی ...

تیم کوک: یادگیری برنامه نویسی، مهمتر از یادگیری زبان انگلیسی است!