Moscow

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

شرکت بتسدا شعبه جدیدی در شهر مسکو تاسیس می کند

شرکت بازی‌سازی بتسدا شعبه جدیدی در شهر مسکو در کشور روسیه تأسیس می کند که قرار است نقش مهمی در توسعه عناوین جدید این شرکت داشته باشد.

شرکت بتسدا شعبه جدیدی در شهر مسکو تاسیس می کند