new vegas

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نگاهی به Fallout: New Vegas با عنوان One For My Baby

اگر نسخه ی سوم بازی Fallout یعنی Fallout 3 شما را به دنیای پس از آخرالزمان می برد، نسخه ی جدید بازی به نام Fallout: New Vegas شما را به زمانی پس از آن دوران می برد و به جزییات زندگی در یک شهر کوچک باز می گرداند. One For ...

نگاهی به Fallout: New Vegas با عنوان One For My Baby