normobaric oxygen therapy

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

درمان صدمات مغزی ناشی از غرق شدگی در کودکان با اکسیژن درمانی

اکسیژن درمانی پرفشار (hyperbaric oxygen therapy) یکی از روش های نوین در حوزه ی درمان است که در سال های اخیر پزشکان بارها از آن استفاده کرده اند. در این روش بیمار درون محفظه ای پر از اکسیژن خالص قرار داده می شود که فشار آن به دقت کنترل شده ...

درمان صدمات مغزی ناشی از غرق شدگی در کودکان با اکسیژن درمانی