OpenAI

2 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

الگوریتمی که رانندگی یک خودروی خودران را در 20 دقیقه یاد گرفت

اینکه یک خودروی خودران بتواند با مکانیزمی ساده‌تر بیاموزد و نسبت به هم رده‌های خود از تجهیزات کمتر و کارآمدتری استفاده کند مقوله‌ای است که در ادامه به معرفی نمونه‌ای از آن می‌پردازیم.

الگوریتمی که رانندگی یک خودروی خودران را در 20 دقیقه یاد گرفت

تلاش گوگل با کمک OpenAI برای مقابله با ربات ها، آینده هوش مصنوعی به چه سمتی خواهد رفت؟

تلاش گوگل برای مقابله با ربات ها یک راز نیست. هوش مصنوعی توانسته کارهایی را بکند که گاهی لازم است در مقابل آن برنامه هایی در نظر گرفته شود. همیشه این ترس وجود داشته که روزی ربات ها با کمک هوش مصنوعی بتوانند کنترل امور را در دست بگیرند.

تلاش گوگل با کمک  OpenAI برای مقابله با ربات ها، آینده هوش مصنوعی به چه سمتی خواهد رفت؟