Pigeon Wings

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Pigeon Wings به عنوان بازی موبایلی برتر هفته انتخاب شد

یکی از مشکل ترین کارهای هفته انتخاب فقط یک بازی به عنوان بازی برتر هفته است. بعضی هفته ها هم این کار مشکل تر نیز می شود که این هفته یکی از همان هفته هاست. چند بازی بود که ما می خواستیم به آن لقب بهترین بازی هفته را بدهیم ...

Pigeon Wings به عنوان بازی موبایلی برتر هفته انتخاب شد