Platige Image

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

نقاشی هایی بی نظیر با موضوع آینده ی انسان در فضا

کارهای هنری که با موضوع فضا خلق می شوند همگی دارای نوعی حالت خوشایند هستند. چه یک رمان علمی تخیلی ساده لوحانه چه یک کارهنری پیشگام توسط ناسا، در همه ی آن ها این حالت وجود دارد. یکی از برجسته ترین کارهای هنری که اخیرا به مساله ی فضا و ...

نقاشی هایی بی نظیر با موضوع آینده ی انسان در فضا