Quantum Computing

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

IBM از اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری دنیا رونمایی کرد (CES 2019)

با وجود نوپا بودن فناوری رایانش کوانتومی، شرکت IBM در نمایشگاه CES 2019 اقدام به رونمایی اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری دنیا مبتنی بر فناوری رایانش کوانتومی کرد.

IBM از اولین کامپیوتر کوانتومی تجاری دنیا رونمایی کرد (CES 2019)