Quantum Information

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

تراشه کامپیوتری جدید می تواند اطلاعات کوانتومی را به شکل نور ذخیره کند

محققان برای اولین بار تراشه های حافظه کوانتومی در مقیاس نانو تولید کرده اند که اطلاعات را در فوتون های مجزا ذخیره می کند. این تراشه ها با نرخ موفقیت 97 درصد،  قادر به ذخیره اطلاعات برای 75 نانو ثانیه قبل از انتشار هستند.  ذخیره داده ها در نور دوره ...

تراشه کامپیوتری جدید می تواند اطلاعات کوانتومی را به شکل نور ذخیره کند