real identities

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چین پیام های اینترنتی را به هویت واقعی اشخاص پیوند می دهد

شرکت چین در پیشنهاد خود برای آرام کردن مخالفان سیاسی آنلاین، کوتاه نمی آید. از ابتدای ماه اکتبر کشور نیاز دارد تا شرکت های مرتبط با فناوری هویت واقعی هر کسی را که روی پیام های اینترنتی نظر می دهند، ثبت کنند. به گفته دولت، این ثبت اطلاعات برای جلوگیری از ...

چین پیام های اینترنتی را به هویت واقعی اشخاص پیوند می دهد