Researcher

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

آیا حرکت دستان شما در هنگام تصمیم گیری افکار درونی شما را لو می‌دهند؟

محققان به تازگی متوجه شده اند که حرکت دست افراد در هنگام اتخاذ تصمیمات مهم ، نیات قبلی و افکار درونی  آنها را بروز می‌دهند. بر اساس این تحقیق ، افراد زمانی که در حال اتخاذ تصمیم از روی حرکت دستان آنها می‌توان متوجه شد که آیا این شخص ممکن ...

آیا حرکت دستان شما در هنگام تصمیم گیری افکار درونی شما را لو می‌دهند؟