RFID

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

محققان موفق به ساخت تگ های RFID روی مواد غذایی شدند

محققان موفق شدند با کمک ماده ای به نام گرافین خوراکی روی مواد غذایی تگ RFID ایجاد کنند که این تگ ها خوراکی بوده و حاوی اطلاعاتی در مورد آن ماده غذایی و پروسه تولید  وهم چنین نحوه نگهداری آن می باشد. محققان دریافتند که گرافین خوراکی می تواند عملکردی ...

محققان موفق به ساخت تگ های RFID  روی مواد غذایی شدند