robot cars

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

ایجاد شهری ساختگی برای تست ماشین های خودران توسط گوگل

یکی از چالش های رانندگی با ماشین های خودران ،ساخت و ساز شهری و محیطی است که می خواهیم با ماشین خودران در آن رانندگی کنیم. شرایط روزمره و محیط زندگی و محله ما در این موضوع نقش دارد. در یکی از صحراهای کالیفرنیا و در محدوده یک منطقه قلعه ...

ایجاد شهری ساختگی برای تست ماشین های خودران توسط گوگل