scorpions

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

رباتی که با کشیدن سم عقرب می تواند به تحقیقات راجع به سرطان کمک نماید

رباتی برای استخراج و ذخیره سازی زهر عقرب طراحی شده است که می تواند به راه های پر خطر دیگری که توسط دانشمندان طراحی شده است خاتمه دهد. دانشمندان  دانشگاه Ben M’sik Hassan II در موروکو تصدیق کردند که  این ربات نه تنها عمل استخراج زهر را با سرعت بیشتری ...

رباتی که با کشیدن سم عقرب می تواند به تحقیقات راجع به سرطان کمک نماید