sea sider

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

سوار sea sider شوید، ناهار تان را در سبد جلوی آن قرار دهید و به همراه یک تخته موج سواری به دریا بروید

اگر شما هم در نزدیکی محل زندگی تان گشت و گذار می کنید،  این سواریِ سفارشی می تواند برای شما الهام بخش دوچرخه شخصی خودتان باشد. نگاه مختصری به این sea sider  می اندازیم: یک موتور بسیار ساده و سبک  که بسیار شبیه به دوچرخه ساخته شده است. به همراه ...

سوار sea sider   شوید، ناهار تان را در سبد جلوی آن قرار دهید و به همراه یک تخته موج سواری به دریا بروید