Selfish gen

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

گوگل راز تصمیم گیری ماشین به جای انسان در آینده را پنهان کرده بود

پروژه‌های محرمانه‌ای که روزی در گوگل اجرایی بوده‌اند، اکنون مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته است. آنچه که همه را به فکر فرو برده است، ویدیویی است که امروز به صورت غیررسمی و شاید محرمانه از گوگل منتشر شد.

گوگل راز تصمیم گیری ماشین به جای انسان در آینده را پنهان کرده بود