Sonnen

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

کمپانی تسلا انرژی را از خورشید به خانه ها و از خانه ها به ماشین ها می آورد

کمپانی تسلا بی شک پیش رو ترین نهاد تجاری در زمینه ی فناوری های نوین است. تسلا به رهبری ایلان ماسک برنامه های جاه طلبانه ای دارد که وقتی کنار هم قرار بگیرند، مفهوم انرژی را به کلی دگرگون خواهند ساخت. باتری امروز به یکی از ارکان اصلی ابزارهای بشری ...

کمپانی تسلا انرژی را از خورشید به خانه ها و از خانه ها به ماشین ها می آورد