Street Fighter II

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

Street Fighter 5 با لباس ها و استیج کلاسیک جدید در این ماه

قلعه کلاسیک سوزاکوی Ryu’s با لباس هایی برای Ibuki, Juri, Alex این ماه وارد بازار می شود. Street Fighter V خصوصا در مقایسه با بازی های قبلی در این مجموعه بسیار ناامید کننده بوده است پس چرا شما را به یاد روزهای خوش گذشته نیندازیم؟ Street Fighter V در 25 ...

Street Fighter 5  با لباس ها و استیج کلاسیک جدید در این ماه