succsessfull

3 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

10 داستان شکست که منجر به موفقیت های بزرگ شده اند

هر روز افراد بسیار زیادی در تحصیل، در کار، کار‌های روزمره و موارد دیگر به نتیجه مطلوب خود نمی‌رسند، اما محدودند کسانی که پس از زمین خوردن برای بار دوم باز‌هم تلاش می‌کنند.

10 داستان شکست که منجر به موفقیت های بزرگ شده اند

15 عادت افراد سخت کوش و خستگی ناپذیر

افراد سخت کوش همانند مبارزانی هستند که با امواج منفی و ناامیدی‌های دور خود مبارزه می‌کنند. احتمالا بنظر بسیاری از ما این گونه افراد بسیار جذاب هستند و اکثرا کنجکاویم که بدانیم چطور اینگونه شده اند!

15 عادت افراد سخت کوش و خستگی ناپذیر

24 کاری که هیچ وقت از انجام شان در زندگی پشیمان نخواهید شد

برای ایجاد تغییرات مثبت در زندگی باید خود را به چالش بکشید و بر عادات بد غلبه کنید. با تغییرات کوچکی که در این مطلب اشاره می‌کنیم، می توانید به نتایج ارزشمند و بزرگی برسید.

24 کاری که هیچ وقت از انجام شان در زندگی پشیمان نخواهید شد