Virtual World

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

دانشمندان چینی بزرگترین جهان مجازی را ایجاد کردند

دانشمندان چینی با کمک سریعترین ابر رایانه در جهان، توانستند بزرگترین جهان مجازی را ایجاد کنند. آنها برای این پروژه از سریع ترین ابر رایانه جهان استفاده کردند. یک تیم از دانشمندان چینی، با استفاده از این ابر رایانه  بزرگترین جهان مجازی را ایجاد کرده و نام این عملیات را ...

دانشمندان چینی بزرگترین جهان مجازی را ایجاد کردند