WAKEOUT

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

این اپلیکیشن شما را از خواب بیدار و مجبور به ورزش کردن می کند  

اپلیکیشن Wakeout  ، برنامه ای است که به شما کمک می کند به موقع از خواب بیدار شوید. اما این برنامه خلاقیت هایی را به خرج داده است و شما نه تنها مجبور هستید از خواب بیدار شوید بلکه باید در تخت خودتان ورزش هم بکنید و محل استراحت و ...

این اپلیکیشن شما را از خواب بیدار و مجبور به ورزش کردن می کند