Wayve

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

الگوریتمی که رانندگی یک خودروی خودران را در 20 دقیقه یاد گرفت

اینکه یک خودروی خودران بتواند با مکانیزمی ساده‌تر بیاموزد و نسبت به هم رده‌های خود از تجهیزات کمتر و کارآمدتری استفاده کند مقوله‌ای است که در ادامه به معرفی نمونه‌ای از آن می‌پردازیم.

الگوریتمی که رانندگی یک خودروی خودران را در 20 دقیقه یاد گرفت