Alpha wave

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

چین بر روی امواج مغزی و احساسات کارکنان خود نظارت می کند

یکی از اتفاقات جدید که در خبرها آمده است بررسی امواج مغزی کارکنان سازمان‌های نظامی در چین است. این امواج به کمک سنسورهایی از طریق کلاه خاصی دریافت می‌شود. در ادامه با الگوریتم‌های هوش مصنوعی ترکیب شده و میزان خشم و نگرانی‌ها را بررسی می‌کند.

چین بر روی امواج مغزی و احساسات کارکنان خود نظارت می کند