White Balance

1 مطلب مرتبط با این برچسب وجود دارد.

راهنمای درک بهتر توازن رنگ سفید در عکاسی و روش تنظیم آن

تنظیم توازن رنگ سفید در عکاسی بسیار سخت است. حتی عکاسان حرفه‌ای نیز در این زمینه دچار مشکل می‌شوند. در این مطلب نحوه تنظیم این ویژگی را به صورت ساده آموزش می‌دهیم.

راهنمای درک بهتر توازن رنگ سفید در عکاسی و روش تنظیم آن